Czym według prawa jest kazirodztwo?

W Polsce za relacje kazirodcze pomiędzy członkami najbliższej rodziny rodziny – rodzeństwem lub rodzicami a dziećmi – grozi kara pozbawienia wolności. Takie relacje romantyczne lub seksualne nie są jednak egzekwowane w każdym państwie – dopuszcza je Hiszpania, Francja i Holandia, o ile tylko były one dobrowolne.

 

 

Kazirodztwo a prawo w przedwojennej Polsce

Pomimo zapisu w Kodeksie Karnym z 1932 roku, który stanowił, że kto spółkuje z krewnym w linii prostej, bratem lub siostrą, podlega karze więzienia do lat 5, bardzo niechętnie poddawano kazirodztwo egzekucji. W tamtych czasach prawo było tak rozmyte, że kary za czyny kazirodcze nie były zbyt restrykcyjne, jeśli już w ogóle się zdarzały. Tłumaczono się tym, że społeczeństwo nie ma powodu by zajmować się miłosnymi komplikacjami na tle życia rodzinnego. W przepisie pominięto stosunki pomiędzy dalszymi krewnymi oraz niestandardowe czynności seksualne. Jak się okazało, uczyniono to celowo. Przedmiotem zainteresowania były głównie przypadki, które mogły wpłynąć na “utrzymanie gatunku” oraz czystość rasy. Moralność publiczna i człowiecza godność nadszarpywane przez bycie ofiarą kazirodztwa spychane zostawały na dalszy plan.

 

Kazirodztwo a prawo we współczesnym Prawie Karnym

Od 1997 roku w Kodeksie Karnym widnieje art.201, na podstawie którego karane są czyny kazirodcze. Przepis ten stanowi, że każdy, kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od trzech (3) miesięcy do pięciu (5) lat. Ochronie podlega tu przede wszystkim prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Każdy czyn kazirodczy wśród najbliższych krewnych mocno wpływa na obowiązujące normy obyczajowe oraz dalsze relacje wśród nich. Jednak przy wymierzaniu kary nie bez znaczenia pozostaje układ personalny między najbliższymi członkami rodziny oraz ich wiek. Z tego względu nie każda czynność uwzględniona w art.201 kk jest uznawana jako kazirodztwo. Kodeks w artykule nie zaznacza każdej czynności seksualnej jako przestępstwo kazirodztwa, przy czym dokonanie przestępstwa określonego w art.201 kk następuje w chwili rozpoczęcia czynności uznawanej za obcowanie seksualne.

 

Kto ponosi odpowiedzialność za kazirodztwo?

Zgodnie z art.201 kk dopuścić się mogą:
1) wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.),
2) zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.),
3) brat lub siostra pochodzący od tych samych rodziców, lub rodzeństwo przyrodnie posiadające jednego wspólnego rodzica,
4) osoba przysposobiona lub przysposabiająca, czyli osoby, które w sposób formalny weszły w rolę rodziców oraz dzieci.

Osoba przysposobiona w relacji do syna lub córki lub odwrotnie nie może zostać objęta art.201 kk, tak samo jak przestępstwa kazirodztwa nie mogą względem siebie dopuścić się dzieci przysposobione, które nie były biologicznym rodzeństwem.

 

Kazirodztwo za zgodą obu stron?

Jeśli obie strony w sposób świadomy i dobrowolny obcują ze sobą płciowo oraz skończyły 17 lat, to również dopuszczają się przestępstwa kazirodztwa oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Natomiast jeśli takiej zgody nie ma, np. dziadek zgwałci wnuczkę, to wtedy sprawca pociągnięty jest do odpowiedzialności na podstawie art. 197 § 3 pkt 3 kk, który określa przestępstwo zgwałcenia lub wymuszenia czynności seksualnej.

 

 

Konsekwencje kazirodztwa w Prawie Karnym

Za czyn kazirodztwa grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. W razie powtarzalności czynów kazirodczych w krótkich odstępach czasu ze z góry określonym zamiarem wobec tej samej osoby, będziemy mieć do czynienia z przestępstwem określonym w art. 12 kk, który wskazuje na działanie w warunkach czynu ciągłego. Jeśli zaś działania sprawcy będą polegać na wykorzystywaniu okazji bez z góry powziętego zamiaru, stosowany będzie artykuł art. 91 § 1 kk mówiący o ciągu przestępstw. Umożliwi to wymierzenie surowszej kary.

Przy czynach w stosunku do małoletnich bardzo często towarzyszą inne środki karne, tj. zakaz zbliżania się lub pojawiania w miejscach, gdzie może przebywać poszkodowany, nakaz okresowego opuszczenia lokalu, jeśli był dzielony z poszkodowanym, i zakaz prowadzenia działalności, które wymagają kontaktu z nieletnimi. Takie kary wymierzane są na czas określony lub nawet dożywotnio.

W przypadku skazania sprawcy za czyn kazirodczy wobec małoletniego dziecka, sąd karny, jeśli uzna za celowe orzeczenie pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich albo opiekuńczych, ma możliwość zawiadomienia odpowiedniego sądu rodzinnego na mocy art. 43c kk.

Dodaj komentarz